Znak
Magistrát města Jihlavy

Zastupitelstvo města Jihlavy
28. zasedání dne 21.6.2022
76/28

V Jihlavě dne 06.06.2022

NÁVRH č. 22-3780: Návrh na schválení uzavření Smlouvy o výstavbě se společností DOOMA Jihlava property s.r.o.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje

uzavření "Smlouvy o výstavbě" dle přílohy č. 1 tohoto návrhu se společností DOOMA Jihlava property s.r.o., která v souladu se "Zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Jihlavy" odvede městu investiční příspěvek v celkové výši 666.262 Kč.


Provede: ÚMATermín: 30.9.2022


Jméno, odbor/funkcePodpis
PředkladatelIng. Vít Zeman
ZpracovatelMgr. Lucie Gregorová
  Jméno, odbor/funkce Stanovisko
Právní posouzení JUDr. Věra Hromadová, KT/právník ANO
Finanční kontrola Mgr. Bc. Jan Jaroš, MPA, EO/příkazce operace ANO

 

 

 

Stanoviska dotčených odborů

Ing. Petr Štěpán, MO/vedoucí odboru ANO
Ing. Katarína Ruschková, OŽP/vedoucí odboru ANO
Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal, OD/vedoucí odboru ANO
Mgr. Bc. Jan Jaroš, MPA, EO/vedoucí odboru ANO
Ing. Alena Kottová, ORM/vedoucí odboru ANO
Ing. Michal Horňák, OTS/vedoucí odboru ANO
Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města Finanční výbor bude projednáno - viz v textu důvodové zprávy
Tajemník Mgr. Ing. Evžen Zámek  


Důvodová zpráva

Popis problému:

 

DOOMA Jihlava property s.r.o., sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 14275970 (dále jen "Investor") hodlá na území města realizovat záměr "DOOMA Jihlava" na pozemcích parc. č. 5691/3, 5691/106, 5691/112, 5691/222 a 5691/4, vše v k. ú. Jihlava (dále jen "Záměr"). Záměr představuje výstavbu 2 domovních bloků o 5 nadzemních podlažích a 1 domovního bloku o 4 nadzemních podlažích, součástí je přesun cyklostezky, přeložka vodovodního řádu, náhradní výsadby, realizace vegetačních a zpevněných ploch.

 

V souladu s dokumentem "Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Jihlavy" (dále jen "Zásady") je Zastupitelstvu města předkládán tento návrh na schválení uzavření smlouvy o výstavbě. Součástí smlouvy je závazek Investora poskytnout městu plnění v celkové výši 1.409.662 Kč (výpočet dle koeficientu zlepšení, viz příloha č. 6 tohoto návrhu). Z toho výše investičního plnění je stanovena na 666.262 Kč a výše Nepeněžního plnění je 743.400 Kč. Nepeněžní plnění představuje úpravu předprostoru směrem k ulici S. K. Neumanna o velikosti 413 m2.

 

V rámci Záměru Investor vybuduje na své náklady a předá městu tuto veřejnou infrastrukturu (viz příloha č. 3 tohoto záměru):

 1. výstavba zeleně na pozemcích Města o velkosti 142 m2, která bude následně ve vlastnictví a správě Města;
 2. výstavba zpevněné plochy na pozemcích Města  o velkosti 370 m2, která bude následně ve vlastnictví a správě Města;
 3. úprava trasy cyklostezky na pozemcích Města , která bude následně ve vlastnictví a správě Města;
 4. přeložka vodovodního řádu na pozemcích vyspecifikovaných v situačním výkresu úpravy inženýrských sítí, který tvoří přílohu č. 5 tohoto návrhu, která bude následně ve vlastnictví a správě Města;
 5. výstavba zeleně 241 m2, ve vlastnictví Města a která zůstane ve vlastnictví a správě Města;
 6. výstavba budované zpevněné plochy o velkosti 1312 m2, kokrétně I) parkovací plocha o velikosti 179 m2, II) plocha pro umístění podzemních kontejnerů na odpad o velikosti 77 m2 a III) vjezd do podzemních garáží o velikosti 58,4 m2

Na základě informací od Investora se jedná o formu družstevního bydlení s cílem zajistit dostupnost bydlení v Jihlavě, návrh počítá s výstavbou cca 100 bytů. Prodeji pozemku ve výběrovém řízení formou dražby předcházelo zpracování územní studie ÚS80 lokální centrum Dolina, která byla podkladem pro prodej. Investor projednal záměr se statutárním městem Jihlava na Pracovní skupině pro výstavbu a na Komisi pro architekturu a urbanismus (KAU). Záměr byl během projednávání na základě doporučení KAU a připomínek města upravován.

 

Součástí Záměru je realizace klimatického opatření ve formě:

 

1) využití dešťové vody pro údržbu zeleně na pozemcích Investora,

2) využití soustavy tepelných čerpadel jako zdroje tepla (čerpadla vzduch-voda),

3) využití větrání komerčních prostor s rekuperací,

4) využití fotovoltaické elektrárny s umístěním  maximálního možného počtu cca 380 ks fotovoltaických panelů na plochu střechy cca 950 m2. Ukládání elektrické energie je uvažováno do teplé vody, která bude připravována centrálně. Další možností je ukládání elektrické energie do společných akumulátorů pro všechny objekty a provozy.

 

Po ověření realizace klimatického opatření dle dohodnutých parametrů bude Investorovi poskytnuta sleva 15 % Investičního příspěvku, což činí částku 211.449,30 Kč. Sleva je ukotvena v předložené smlouvě o výstavbě a byla schválena Radou města Jihlavy dne 26. 05. 2022 usnesením č. 1864/22-RM.

 

Smlouva, která je přílohou č. 1 tohoto návrhu, vychází ze vzorové smlouvy, která je součástí Zásad. Na základě jednání s Investorem byla smlouva upravena a nyní je předložena ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy. 

 

 

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

 

Předkladatel ve shodě s dotčenými odbory MMJ doporučuje smlouvu uzavřít.

 

 

Stanoviska dotčených odborů:

 • MO: K předloženému  návrhu  nemáme připomínky.
 • OŽP  s předloženým návrhem souhlasí. Záměr počítá s výstavbou podzemních kontejnerů jak na tříděný, tak i na separovaný odpad. Před realizací záměru je nutné, aby investor s OŽP konzultoval kapacitu podzemních nádob na oba typy odpadu. Dále pak zeleň navržená k realizaci a následnému převzetí správcem (OŽP) bude předem konzultována a tak, jak bylo dohodnuto při přípravných jednáních, bude výsadba stromů provedená do strukturálních substrátů. 
 • OD: Odbor dopravy nemá k návrhu připomínky.
 • EO: nemá k návrhu připomínky.
 • ORM nemá k předloženému návrhu připomínky.
 • OTS: Se smlouvou souhlasíme. Přeložka vodovodu bude provedena dle požadavků provozovatele a podmínek standardů statutárního města.

 

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

 

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 30. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

 

 

Výsledek předběžné finanční kontroly:

 

Finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem.

 

 

Právní posouzení:

 

Návrh se předkládá na základě a v souladu se "Zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Jihlavy" schválenými usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 419/20 - ZM dne 17. 12. 2020 a aktualizovanými usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 277/21-ZM ze dne 21. 9. 2021 (dále jen "Zásady"). 

 

Návrh Smlouvy o výstavbě a poskytnutí investičního příspěvku se uzavírá na základě a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na jehož základě mohou smluvní strany uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena, a obsahuje všechny podstatné náležitosti stanovené občanským zákoníkem pro uzavření platného právního jednání.