Znak
Magistrát města Jihlavy

Zastupitelstvo města Jihlavy
26. zasedání dne 29.3.2022
8/26

V Jihlavě dne 07. 03. 2022

NÁVRH č. 22-1290: Návrh na uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje

uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě č. 1864/OD/2016 o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy a o kompenzaci za tyto služby s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s., dle přílohy a v souladu s důvodovou zprávou

 

a     

ukládá

vedoucímu odboru dopravy zabezpečit uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě č. 1864/OD/2016 dle přílohy


Provede: ODTermín: 31.5.2022


Jméno, odbor/funkcePodpis
PředkladatelIng. Jaroslav Vymazal
ZpracovatelIng. Bc. Karel Trojan, Ph.D.
  Jméno, odbor/funkce Stanovisko
Právní posouzení Mgr. Markéta Svobodová, OD/právník  ANO
Finanční kontrola Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal, OD, vedoucí -  příkazce operace  ANO
Kateřina Fuxová, OD, správce rozpočtu  ANO
Stanoviska dotčených odborů Mgr. Bc. Jan Jaroš, MPA., vedoucí Ekonomického odboru  ANO

Mgr. Jarmila Jakoubková, vedoucí Kanceláře primátora

 ANO

Ing. Radim Rovner, Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

 ANO
Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města Finanční výbor bude projednáno - viz v textu důvodové zprávy
   
Tajemník Mgr. Ing. Evžen Zámek  


Důvodová zpráva

Shrnutí:

Tento návrh řeší uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě č. 1864/OD/2016 o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy a o kompenzaci za tyto služby s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s.

 

Popis problému:

Statutární město Jihlava má s Dopravním podnikem města Jihlavy, a. s. (IČO: 25512897), Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava (dále jen "Dopravní podnik") uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy a o kompenzaci za tyto služby na roky 2017-2031 (dále jen "smlouva"). Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM 424/16-ZM dne 12. 12. 2016. V souladu s článkem XII. odst. 2 smlouvy je  předložen návrh na uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě.

 

Předložený návrh na uzavření dodatku č. 12 se týká změny přílohy č. 3. "Tarifní podmínky MHD a ceny jízdného platné od 1. 1. 2022". Poslední výrazná změna tarifu proběhla u časových předplatných jízdenek v roce 2009 a u jednotlivého jízdného v roce 2010. Ke zvýšení cen jízdního tedy nedošlo více než 12 let.

 

V důsledku turbulentních změn v cenách energií ukončil vybraný dodavatel energií Dopravnímu podniku dodávky elektrické energie a zemního plynu k 11. 1. 2022 (dodavatel Lumius ukončil svoji činnost na energetickém trhu). Rozdíl v předpokládaných cenách proti plánovaným je zásadní: u elektrické energie 1,9 násobek, u zemního plynu dokonce 2,5 násobek. Celkem činí navýšení nákladů na straně Dopravního podniku cen z titulu energií 20,8 mil. Kč, podíl statutárního města Jihlavy pak činí 19,2 mil. Kč.

Na základě smlouvy, uzavřené mezi statutárním městem Jihlavou a Dopravním podnikem, přísluší dopravci za tuto poskytovanou službu kompenzace, která dorovná náklady na přepravu osob a dle příslušných zákonných ustanovení zahrnuje také čistý příjem dopravce. Na závazek veřejné služby jsou každý rok uzavírány dodatky k této smlouvě.

V případě, že se v průběhu roku vyskytnou mimořádné výkyvy v tržbách či nákladech, je dopravce povinen oznámit tyto vlivy objednavateli dopravy. Objednavatel pak může reagovat snížením objednávky (redukce dopravních výkonů), zvýšením tarifu MHD (navýšení tržeb) či zvýšením kompenzace. Po ukončení kalendářního roku pak dopravce provede k 31. březnu vyúčtování přijaté kompenzace V případě přeplatku tento vrací dopravce zpět objednavateli dopravy, v případě nedoplatku doplácí objednavatel dopravy (tj. statutární město Jihlava) dopravci kompenzaci v souladu s vyhláškou č. 296/2010 Sb. Dopravce nesmí být z titulu závazku veřejné služby v dopravě ve ztrátě.

Umoření odhadovaného navýšení nákladů bude řešeno níže popsanými opatřeními. Prvním opatřením jsou opatření na straně Dopravního podniku (rozpuštění účetní rezervy, redukce opravy trolejbusové smyčky Hlavní nádraží ČD, přijatá mimořádné penále, úspora v oblasti pneumatik, zvýšený výnosový úrok), druhým opatřením je mírná redukce rozsahu provozu MHD v dnech pracovních klidu a třetím změna tarifu jízdného MHD, což je předmětem dodatku č. 12 ke smlouvě.

Navržená změna tarifu MHD by v kombinaci ostatními opatřeními měla pokrýt zvýšené náklady na růst cen energií. V případě, že by nedošlo ke změně tarifu, znamenalo by to povinnost statutárního města Jihlavy uhradit nedoplatek v odhadované výši cca 9 mil. Kč.

 

V rámci nově navrženého tarifu dojde ke zvýšení cen především v rámci jednotlivého jízdného (cca o 30 % dle druhu jízdenky). U časového jízdného je zvýšení ceny u nejvíce využívaných předplatných kuponů pro vnitřní pásmo nižší (u roční jízdenky o 6 % z 3 750 Kč na 3 990 Kč u 30 denní o 25 % z 390 Kč na 490 Kč). U předplatných jízdenek pro děti do 15 let zůstává zachovaná cena, která byla snížena od loňského prvního září (730 Kč/rok a 200 Kč/90dní).

 

Je třeba přihlédnout také ke skutečnosti, že vývoj situace na Ukrajině nyní způsobuje výrazně vyšší ceny energií, než bylo kalkulováno. Pokud nedojde v krátkém časovém horizontu k normalizaci situace, je možné, že výše popsaná opatření nepokryjí zvýšené náklady na energie.

 

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Schválení uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě č. 1864/OD/2016 o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy a o kompenzaci za tyto služby s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s.

 

Stanoviska dotčených odborů:

  • EO: Bez připomínek.   
  • KP: Bez připomínek.
  • DPMJ: Bez připomínek.   

 

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

  • Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 28. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

 

Výsledek předběžné finanční kontroly:

  • Pokud bude schválena změna tarifu MHD v Jihlavě a současně budou implementována další navržená opatření nemělo by, za předpokladu normalizace situace na trhu s energiemi po událostech na Ukrajině, dojít k navýšení kompenzace pro Dopravní podnik ze strany statutárního města Jihlavy.

 

Právní posouzení:

Návrh na uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy a o kompenzaci za tyto služby s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s., je předkládán ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho pravomoci dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle kterého zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce.

 

Přiložený návrh dodatku č. 12 je předkládán v souladu s ustanovením § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého jsou smluvní strany oprávněny ujednat si změnu svých práv a povinností. Návrh dodatku je vyhotoven a Zastupitelstvu města Jihlavy předložen ke schválení na základě a v souladu s čl. XII. odst. 2 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy a o kompenzaci za tyto služby, dle kterého se změny a doplňky uvedené smlouvy provádějí číslovanými dodatky, které za statutární město Jihlava schvaluje Zastupitelstvo města Jihlavy. Návrh dodatku je vyhotoven v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a obsahuje veškeré náležitosti nezbytné pro jeho uzavření.